Ochrana osobních údajů (GDPR)

 

1. Správce osobních údajů

Společnost: TRYHARD s.r.o.
Sídlo: Krištofova 1443/27, 71600 Ostrava
IČ: 09261591
Zapsaná u: Krajský soud v Ostravě, spisová značka 82581 C
Telefon: +420 602131824
E-mail: wbnotice@protonmail.com

 

Pojmy:

Osobní údaj: veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen “subjekt údajů”); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Příjemce: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování.

Zpracovatel: Každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje podle Zákona a Nařízení, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů: Cíl, pro který je nezbytné či účelné osobní údaje subjektů údajů zpracovávat.

Rozsah zpracování osobních údajů: Výčet konkrétních osobních údajů subjektů údajů zpracovávaných pro určitý účel.

2. Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování

 • uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací), právním základem pro zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 • informování o produktech, nabídkách a službách prostřednictvím telefonického nebo elektronického kontaktu (e-mail, SMS, webové rozhraní) na základě předem uděleného dobrovolného souhlasu. Právním základem pro zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

3. Jaké osobní údaje se zpracovávají?

Správce zpracovává zpravidla tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, bankovní spojení.

4. Kdo může zpracovávat osobní údaje?

Správce se zavazuje neposkytnout osobní údaje jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:

 • smluvní dopravci za účelem dodání zboží, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo;
 • poskytovatelé nebo provozovatelé informačních technologií.

5. Jaká je doba uložení osobních údajů?

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech, příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce. Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů a dále po dobu udělení souhlasu o zpracování osobních údajů.

 1. Zabezpečení informací

Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované. Automatizované zpracování probíhá v našich informačních systémech, případně v informačních systémech našich zpracovatelů.

Správce podniká preventivní opatření na ochranu osobních údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou či zničením. Přijali jsme odpovídající technická a organizační opatření na ochranu informačních systémů, na nichž jsou uloženy Vaše osobní údaje.

Od dodavatelů a poskytovatelů služeb vyžadujeme smluvní formou ochranu Vašich osobních údajů.

7. Jaká mám práva ve vztahu k osobním údajům?

Dle článků 15 až 21 GDPR mám právo:

 • na přístupk osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se mě týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mám právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
 • na opravunepřesných osobních údajů, které se mě týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování mám právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
 • na výmaz(„právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže mé osobní údaje po odvolání souhlasu s jejich zpracováním, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;
 • na omezení zpracováníosobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
 • na přenositelnostúdajů dle podmínek článku 20 GDPR;
 • vznést námitkuproti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR;
 • v případě pochybností o zpracovávání osobních údajůpodat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

V Ostravě 1. června 2023